Huisregels Try Out

Hieronder staan de in de Try Out geldende huisregels opgenoemd.

Algemeen

  • Alle aanwijzingen van medewerkers van jeugdsoos Try Out Zelhem, die verband houden met de huisregels dient u direct op te volgen.
  • U bent verplicht medewerking te verlenen aan fouillering.
  • Bij constatering van strafbare feiten wordt de politie ingelicht en volgt eventuele inbeslagname.
  • Gevonden voorwerpen moet u bij ons inleveren.
  • Jassen (of wat daarop lijkt) moet u ophangen op de daarvoor bestemde plaatsen.
  • U dient zich op verzoek te kunnen legitimeren.
  • Bij overtreding van onze huisregels kan u de toegang tot jeugdsoos Try Out te Zelhem worden ontzegd.
  • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
  • Het bestuur van de jeugdsoos behoudt zich het recht voor om personen te weigeren i.v.m. de dreiging van het verstoren van de rust en veiligheid.
  • Voor details, zie de gedetailleerde huisregels.

Het is verboden om:

  • Soft- en/of harddrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
  • Wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
  • Diefstal en/of vernieling te plegen.
  • Geweld te gebruiken, te dreigen met geweld en/of te vechten.

De toegang wordt geweigerd als u:

  • Geen correcte schoenen of kleding draagt.
  • Dronken bent.
  • Niet meewerkt aan controles zoals bovengenoemd.
  • Op Try Out avonden: Jonger bent dan 8 jaar of ouder bent dan 12 jaar.

Bij het verlaten van jeugdsoos Try Out Zelhem vragen wij u de buurt rustig en zonder lawaai te verlaten!

Bestuur Stichting Jeugd- en Jongerensociëteit Zelhem